Làm thế nào để đăng bài cho thuê lên diễn đàn?

B1: Đăng nhập
B2: Chọn nút “Chủ đề mới”
B3: Ghi tiêu đề
B4: Chọn chuyên mục phù hợp
B5: Nhấn “Tạo chủ đề”